Momsreform - förslag för Sverige, EU och forskningen, E-bok

Momsreform - förslag för Sverige, EU och forskningen, E-bok
Kategorier: Tidningar
Brand: Melker Förlag
239.25 SEK
Mer Info!

Momsreform - förslag för Sverige, EU och forskningen innehåller förslag om ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och av vissa EU-regler på området.Denna bok baseras på två tidigare böcker de senaste åren från författaren om behovet av en mer genomgripande momsreform i Sverige, dvs. på: I., Momsreform i Sverige: Förslag till ändrade mervärdesskatteregler nationellt och på EU-nivå, från november 2016 ochII., Särskilda regler om momsskyldighet, från februari 2018.Boken berör vad som åtminstone bör ändras i ML angående de allmänna och de särskilda reglerna om rättigheter och skyldigheter och vissa formella regler, redovisningsregler och förfaranderegler, för att göra ML konform med mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). Regeringen tillsatte den 22 juni 2016, genom kommittédirektivet 2016:58, Översyn av mervärdesskattelagstiftningen, en särskild utredare som senast den 1 april 2019 ska genomföra en författningsteknisk översyn av mervärdesskattelagstiftningen. Den är således bara teknisk, medan denna bok avser de materiella reglerna. I sin doktorsavhandling 2013, Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier, behandlade författaren den särskilda regeln om skattskyldighet i sådana verksamheter, dvs. för rättsliga figurer som inte är rättssubjekt, 6 kap. 2 § ML och 5 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244). I 1 kap. 2 § sista st. ML anges att det i 6 kap., 9 kap. och 9 c kap. finns särskilda regler om vem som är skattskyldig. Dessa och hur de förhåller sig till EU-rätten på området behandlas inte i Regeringens utredning. Författaren konstaterar att det även i tidigare utredningar har saknats intentioner från lagstiftarens sida att utreda om nämnda regler är EU-konforma. Han återknyter till 6 kap. 2 §, och tar framför allt upp också den särskilda regel om skattskyldighet för mellanmän som återfinns i 6 kap. 7 § ML. Även de övriga reglerna i 6 kap., 9 kap. och 9 c kap. berörs något. Med denna bok sammanfattar författaren i avdelning I. respektive avdelning II. de viktigaste materiella ändringarna som bör genomföras beträffande de allmänna materiella momsbestämmelserna, m.m. respektive de särskilda materiella momsbestämmelserna, för att ML ska bli konform med i första hand EU:s mervärdesskattedirektiv. De särskilda reglerna behandlas samlat i avdelning II., men berörs i viss mån även i avdelning I.. Dessutom lämnas förslag om vissa ändringar på EU-nivå, vilka bör genomföras för att lagstiftningen ska bli förutsebar och effektiv över tid. Boken ger sålunda redan idag de praktiskt verksamma juristerna och ekonomerna viktiga rättssäkerhetsmässiga argument avseende momsen med beaktande av det nationella regelverket, ML, och det EU-rättsliga regelverket, dvs. i första hand mervärdesskattedirektivet. Boken avslutas med en Epilog, som består i: - schematiska översikter av vilka lagrum som berörs i respektive avdelning, - en genomgång av ett urval av de av momsfrågorna i boken som författaren anser bör behandlas av lagstiftaren eller EU och vilka passar väl för att beforskas, varför denne också lämnar idéer för att forskningen ska stimulera det arbetet.I bilaga till avdelning I. berörs något 2017 års regler om momsbefrielse av beskattningsbara personer med låg omsättning. För mer bokinfo: se Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), www.forssen.com. Björn Forssén är juris doktor och advokat samt medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Han nominerades till CH Witts pris 2018 för bästa artikel i Tidningen Balans.